20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ‘nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir:

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;

– Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

– Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

– Beyanname vermeme,

– Adresinde bulunamama,

– Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır.

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.

Şeklinde Tebliğ ‘in 2. Maddesi, devamında detaylar hakkında mükellefleri bilgilendirmektedir. Konunun devamı hakkında daha fazla açıklamaya kavuşarak uygulamayı yönetmek için, sözü edilen tebliğe ulaşmanızı öneririm.

KDV artırımında bulunan mükelleflerin özel esaslar karşısındaki durumu SON ON GÜNE SIKIŞTIRILMIŞTIR

7326 sayılı Kanun uygulama sonu olarak 31 Ağustosu işaret etmekte. Burada herkes hemfikir. KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumunu işaret eden Tebliğ yayım tarihi ise 20 Ağustos 2021.
Yani yapılandırmanın bitimine çok kısa zaman kalmışken böyle bir tebliğ hem mükellefi Mali İdare hem de meslek insanı ile karşı karşıya getirerek, uygulamanın yetiştirilmesini zora sokacak eylem bütünlüğüne işaret etmektedir.
Yazmak istemesem de, onca yerine getirilmesi gereken beyan ve formlar ortada iken ayın 20 inde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ son zamanlarda alışkanlık olduğu üzere yine sıkıntılıdır.(!)

Tebliğin çıktığı gün yani Cuma günü (20/08/2021) hazırlıksız yakalanan bir mükellef, diyelim ki aynı gün bankadan teminat mektubu istese en kısa ne kadar zamanda bu mektubu alabilir?

Edimleri yerine getirerek, özel esaslardan çıkacağım diyen mükellef; hem ödeme şartına uyup hem de şartsız teminat mektubunu alarak, 7326 sayılı Kanunun son yapılandırma günü olan 31 Ağustos 2021 tarihine yetiştirmesi kanaatimce zordur. Mükellefin yararına ve aynı zamanda da Mali İdarenin lehine olan bu olumlu uygulama süre kısıtı bakımından tabiri caizse, daha çok kaşığın ucu ile verip, kepçenin sapı ile gözünü çıkarmak gibi olmamalıdır(!)

Söz konusu Tebliğ ile Maliye dispozisyonunu hazırlayanların süre bitimine çok az bir müddet kalması dolayısıyla 7326 sayılı Kanun ‘da bir ötelemeye gidilebileceğinin sinyali olarak kabul edilebilir.

Uzun zamandır beklenen ve özel esaslar bakımından gerçekten mağdur olan mükellefler için büyük bir avantaj olan Tebliğ,  zamana yenik düşmeden rahat ve başarı ile uygulanmasını temenni ederim.

Selahattin İpek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Bu Makale 23.08.2021 tarihinde MuhasebeTR’ de yayınlanmıştır.